เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รายนามผู้ลงนามถวายพระพร


     ข้าพระพุทธเจ้า นายปิ่นนเรศ กาศอุดม     ข้าพระพุทธเจ้า สายฝน อินศรีชื่น     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปริมล หงษ์ศรี     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพิชญานันทน์ มะโนสีลา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวคุณัญญา กาศวิบูลย์     ข้าพระพุทธเจ้า แสงอรุณ ใจวงศ์ผาบ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเจษฎาภรณ์ อิกำเหนิด     ข้าพระพุทธเจ้า จันทนา ไวยาวัจมัย     ข้าพระพุทธเจ้า กัลยาณี โนอินทร์     ข้าพระพุทธเจ้า นางทิพนันท์ บูรณะกิติ     ข้าพระพุทธเจ้า นางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกชพร พงษ์แต้     ข้าพระพุทธเจ้า เบญจวรรณ นันทะไสย     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ใจ ฐิติวณิชยา     ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐ,ากูล สุทธหลวง     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเยาวลักษณ์ หน่อแก้ว     ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวกัญญารัตน์ สิงห์สถิตย์     ข้าพระพุทธเจ้า นางฆนรส อภิญญาลังกร     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเอ็นดู กิตติยังกุล     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิราวัลย์ เหรา     ข้าพระพุทธเจ้า นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนทรี ศรีโกไสย     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริชาติ จันทร์เที่่ยง     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพร บุญมี     ข้าพระพุทธเจ้า นายอำพล บุญเพียร     ข้าพระพุทธเจ้า นายประสงค์ อุประวรรณา     ข้าพระพุทธเจ้า นางลำเพา อุประวรรณา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสีทวน คำภิโล     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริฉัตร อุประวรรณา     ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรดนัย อุประวรรณา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราพร วรวงศ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางพณาวรรณ. พาณิชย์     ข้าพระพุทธเจ้า วัฒนา อ่อนเจริญ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา     ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทธิ ธรรมบุตร     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรฤดี นิธิรัตน์     ข้าพระพุทธเจ้า ยุพาพิศ วินัยรักษ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางภัคพร กอบพึ่่งตน     ข้าพระพุทธเจ้า นางภัคพร กอบพึ่่งตน     ข้าพระพุทธเจ้า นางจิราพร อุดมกิจพิพัฒน์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัจริยา วัชราวิวัฒน์     ข้าพระพุทธเจ้า นส.กุลยา พิทักษ์ธนาคม     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐติยา ยิ้มละไม้     ข้าพระพุทธเจ้า นางชาลิสา กมลวัชระกุล     ข้าพระพุทธเจ้า นางประมวล บุญพา     ข้าพระพุทธเจ้า วันเพ็ญ. ขำแข     ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤติเมธ ชัยนาม     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวภา แพแก้ว     ข้าพระพุทธเจ้า ฉันทนา นาคฉัตรีย์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสุข     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอารยา อนุสนธิ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิภารัตน์ ลืออำนาจ     ข้าพระพุทธเจ้า นางรุจิรา อินทรตุล     ข้าพระพุทธเจ้า นางสายสม รุจิพรรณ     ข้าพระพุทธเจ้า นายชูศักดิ์ ยืนนาน     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจินตนา อุ่นถิ่่น     ข้าพระพุทธเจ้า นางอรวรรณ ดุสิตสุนทรกุล     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัณยนิตย์ เหลืองรังสรรค์     ข้าพระพุทธเจ้า ลาวัลย์ ลายสุวรรณ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสกุลรัตน์ ผลจินดา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนทร วงษ์รุ่ง     ข้าพระพุทธเจ้า วรรณภา สิทธิมงคล     ข้าพระพุทธเจ้า เยาวลักษณ์ ไพฑูรย์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิภาดา จิระรัตนกุล     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชนิตา เขียนโพธิ์     ข้าพระพุทธเจ้า โยษิตา จรัสรัตนไพบูลย์     ข้าพระพุทธเจ้า นางภาวณี สุคนธชาติ     ข้าพระพุทธเจ้า นางภาวณี สุคนธชาติ     ข้าพระพุทธเจ้า นายณิชพน ใจพรมมา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอมรรัตน์ ดุสิตสุนทรกุล     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา แซ่ด่าน     ข้าพระพุทธเจ้า วิจิตรา ปัญญาชัย     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจารุวรรณ ดาขุนทด     ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนิศา บุตรขุนทอง     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค     ข้าพระพุทธเจ้า นางสรวงกนก.บูรณะบุตร     ข้าพระพุทธเจ้า นายนิกร จันภิลม     ข้าพระพุทธเจ้า นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสมัยพร อาขาล     ข้าพระพุทธเจ้า นางจำรัส สาระขวัญ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร     ข้าพระพุทธเจ้า รอยัลลิสต์มาเก็ตเพลส-ตลาดหลวง     ข้าพระพุทธเจ้า นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์     ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล     ข้าพระพุทธเจ้า วาสนา มั่งคั่ง     ข้าพระพุทธเจ้า อรธิรา บุญประดิษฐ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางอรทัย สงวนพรรค     ข้าพระพุทธเจ้า ธนพล บรรดาศักดิ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณิชภัทร วงค์ยะ     ข้าพระพุทธเจ้า อารี ศุขแจ้ง     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววริศรา หาญภักดีนิยม     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุนิษา อินนอก     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยาภรณ์ ศรีทนต์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยาภรณ์ ศรีทนต์     ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวปิยาภรณ์ ศรีทนต์     ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จิรัชยา บุญรอด     ข้าพระพุทธเจ้า นายสุริยา อินปัญญา     ข้าพระพุทธเจ้า นายสุริยา อินปัญญา     ข้าพระพุทธเจ้า สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล     ข้าพระพุทธเจ้า นายชยพล งามสะอาด     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศสิธร สอนเตจา