เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รายนามผู้ลงนามถวายพระพร


     ข้าพระพุทธเจ้า นายปิ่นนเรศ กาศอุดม     ข้าพระพุทธเจ้า ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์     ข้าพระพุทธเจ้า ศิระ บรรเทาวงษ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน     ข้าพระพุทธเจ้า นายชยพล งามสะอาด     ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์     ข้าพระพุทธเจ้า นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพิชญานันทน์ มะโนสีลา     ข้าพระพุทธเจ้า นายณิชพน ใจพรมมา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์     ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพงษ์ กาศสมบูรณ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางมาลี กาศสมบูรณ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิราวัลย์ เหรา     ข้าพระพุทธเจ้า นายนิกร จันภิลม     ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งกาญจน์ วุฒิ     ข้าพระพุทธเจ้า นางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์     ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐวดี ดำคำ