วันฉัตรมงคล


๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔


“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒รายนามผู้ลงนามถวายพระพร


     ข้าพระพุทธเจ้า นายปิ่นนเรศ กาศอุดม     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพวรรณ เทียมแสน     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรฤดี นิธิรัตน์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรไพลิน บัวบาน     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุดารัตน์ ภาคภูมิ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพร บุญมี     ข้าพระพุทธเจ้า นายอดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางจุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางประไพพิศ สิงหเสม     ข้าพระพุทธเจ้า นิจวรรณ วีรวัฒโนดม     ข้าพระพุทธเจ้า นางพเยาว์. พงษ์ศักดิ์ชาติ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพิชญานันทน์ มะโนสีลา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรี ขันธรักษวงศ์     ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.หญิงแคทรียา ผิวงาม     ข้าพระพุทธเจ้า กนกกาญจน์ เมฆอนันต์ธวัช     ข้าพระพุทธเจ้า นางชัชดา มีสี     ข้าพระพุทธเจ้า นางจำรัส สาระขวัญ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิไล ทองทวี     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนัทชา ไชยบัน     ข้าพระพุทธเจ้า นายนิกร จันภิลม     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิตติมา ขวัญเมือง     ข้าพระพุทธเจ้า นางณิชาวรางค์ สุทธพันธ์     ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี     ข้าพระพุทธเจ้า นางสุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณิชภัทร วงค์ยะ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐชา ประมาณ     ข้าพระพุทธเจ้า กัลยาณี โนอินทร์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจารุวรรณ ทิพเนตร     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกชพร พงษ์แต้     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริรัตน์ ม้าแก้ว     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิชญธิดา สุทะ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลลิตา กิตติชนะกุล     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวคุณัญญา กาศวิบูลย์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปวิชญา จันทร์อ่อน     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอาทิตยา ขันทะสีมา     ข้าพระพุทธเจ้า นายพันธมิตร โทจำปา     ข้าพระพุทธเจ้า นางฆนรส อภิญญาลังกร     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤพันธ์ ใจนันจา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิราวัลย์ เหรา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุธาริณี บุญเมือง     ข้าพระพุทธเจ้า นางนพมาส เครือสุวรรณ     ข้าพระพุทธเจ้า สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์     ข้าพระพุทธเจ้า นายณิชพน ใจพรมมา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรา อินไชยา     ข้าพระพุทธเจ้า นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ     ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐภัทร กาติ๊บ     ข้าพระพุทธเจ้า นางเพ็ญจมาศ คำธนะ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกฤติยา อนุวงศ์ประพันธ์     ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรจิรา คำน๊ะ     ข้าพระพุทธเจ้า ยุพาพิศ วินัยรักษ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววีีธรา แซ่ท้าว     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา มั่งคั่ง     ข้าพระพุทธเจ้า มณีมณฑ์ ล้านมา     ข้าพระพุทธเจ้า สมิตา ลีลา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชนิตา เขียนโพธิ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรสสุคนธ์ อุทัย     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุดารัตน์ กิติรุ่งรวี     ข้าพระพุทธเจ้า นางณิชาธัญ โชติสุขหทัย     ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วิภารัตน์ ลืออำนาจ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชัน แซ่?วื้อ     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยุพิน แซ่โซ้ง     ข้าพระพุทธเจ้า นางพรธิดา ชื่นบาน     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ใจ ฐิติวณิชยา     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ใจ ฐิติวณิชยา     ข้าพระพุทธเจ้า สุนทรี ศรีโกไสย     ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนทรี ศรีโกไสย     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเยาวลักษณ์ หน่อแก้ว     ข้าพระพุทธเจ้า ด.ต.บุญมี เหมืองทอง     ข้าพระพุทธเจ้า นางปิยะวรรณ เหมืองทอง     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐพร อาชาบุญญาวิศิษฎ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุ นันทฤทธิ์     ข้าพระพุทธเจ้า อุดมพร นันทฤทธิ์     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพกานต์ เทียมแสน     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทัตลดา คงเนียม